ONKOGYNEKOLOGICKÉ CENTRUM

II. gynekologicko-pôrodníckej klininky LFUK a UNB

Vážené kolegyne, vážení kolegovia

radi by sme Vás pozvali na seminár konaný pod záštitou II. gynekologicko-pôrodníckej klinky LFUK a UNB v Ružinove, ktorého témou sú možnosti prevencie, včasnej diagnostiky a liečby onkogynekologických ochorení. S onkogynekologickými ochoreniami sa v našej praxi stretávame a nanešťastie aj v budúcnosti budeme stretávať stále častejšie. Je to spôsobené starnutím našej populácie, genetickými faktormi, ale aj vplyvmi prostredia v ktorom žijeme. Je preto veľmi dôležité rozvíjať a zlepšovať starostlivosti o pacientky s týmito ochoreniami a podľa možnosti im čo najviac predchádzať. Na II. gynekologicko-pôrodníckej klinike sa prevencii, diagnostike, neoperačnej a najmä operačnej liečbe onkogynekologických ochorení venujeme veľmi dlho a snažíme sa neustále túto starostlivosť zlepšovať. Úzko spolupracujeme s kolegami z Českej republiky z onkogynekologického centra Všeobecnej fakultnej nemocnice pod vedením prof. MUDr. Davida Cibulu, Csc. v Prahe a s Ústavom experimentálnej onkológie Biomedicínskeho Centra SAV pod vedením RNDr. Jána Sedláka, DrSc., v Bratislave. Zástupcovia týchto významných inštitúcií prijali pozvanie na náš seminár a podelia sa s nami o svoje odborné a vedecké skúsenosti. S oboma inštitúciami v súčasnosti vykonávame viaceré výskumné projekty. O cieľoch týchto projektov a o mnohých ďalších otázkach a problémoch spojených s onkogynekologickými ochoreniami sa s Vami na našom seminári radi podelíme. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, radi by sme Vás preto privítali 30. septembra 2017 na našom odbornom stretnutí, v príjemnom prostredí hotela Lindner Gallery Central v Bratislave, ktorý bude ohodnotení ARS CME kreditmi. Veríme, že naše spoločné stretnutie zlepší starostlivosť o naše pacientky a ešte viac prehĺbime našu spoluprácu. S úctou,

MUDr. Mikuláš Redecha, PhD.